ผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำดีและน้ำประปา

บริษัท ไดน่า ฟลูอิด จำกัด เป็นผู้จัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์สำหรับแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดี และเคมีภัณฑ์แก้ปัญหาน้ำเสีย ที่มีคุณภาพดี ตอบโจทย์ตรงความต้องการในการใช้งาน

 • พร้อมบริการให้คำแนะนำที่ดีอย่างถูกต้องในการเลือกใช้สารเคมีแต่ละชนิดให้ตรงกับลักษณะงาน
 • ช่วยแก้ปัญหา ช่วยลดรายจ่ายให้ลูกค้า
 • เราบริการด้วยความซื่อสัตย์เป็นมิตรที่ดีต่อลูกค้า มุ่งแก้ปัญหาการบำบัดน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียนน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ในระบบสำหรับอุตสาหกรรม อาคารสูงและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อลูกค้า ต่อชุมชนแวดล้อมลูกค้าและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้สังคม

กรณีที่ลูกค้าเคยใช้เคมีจากที่อื่นแล้วยังแก้ปัญหาไม่จบ รามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการใช้เคมีภัณฑ์ที่ตรงกับปัญหาและวิธีการใช้เคมีให้เกิดประโยชน์เห็นผล ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาระบบน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจร

ขายส่งสารเคมีบำบัดน้ำดี น้ำเสีย ราคาโรงงาน

ขายส่งสารเคมีสำหรับบำบัดน้ำ สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงบำบัดน้ำเสีย และสำหรับบำบัดน้ำในอาคารและชุมชน

 • ขายส่งสารเคมีบำบัดน้ำดี
 • ขายส่งสารเคมีบำบัดน้ำเสีย
 • สารเคมี-จุลินทรีย์กำจัดสารอินทรีย์ด้วยการบำบัดทางชีวภาพ
 • สารเคมีกำจัดสารอนินทรีย์ในน้ำด้วยการบำบัดทางเคมี 

รับออกแบบและสร้างระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำโรงงานอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมี วิธีบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์

 • บริการให้คำแนะนำการสร้างระบบบำบัดน้ำ
 • บริการออกแบบระบบบำบัดน้ำ
 • รับเหมาสร้างระบบหมุนเวียนน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ใหม่
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ปัญหาคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำประปา

รับตรวจสอบคุณภาพและจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ

เราคือผู้นำเทคโนโลยีการตรวจวัดสภาพน้ำ วัดคุณภาพน้ำทางออนไลน์ด้วยโครงข่าย Sensor nodes

 • บริการสำรวจ-ตรวจวิเคราะห์-ทดสอบและรายงานผลคุณภาพน้ำ
 • บริการล้างทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์
 • จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ อุปกรณ์สำหรับงานวิเคราะห์ระบบน้ำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย

ขายส่งเคมีบำบัดน้ำ ราคาโรงงาน

 1. โปตัสเซียม คาร์บอเนต (Potassium Carbonate)
 2. กรดเกลือ 35% (Hydrochloric Acid 35%)
 3. สารส้มน้ำ8% Aluminium Sulphate 8% (Liquid)
 4. โซดาไฟ 50% (Sodium Hydroxide 50%)
 5. โซดาไฟเกล็ด 98% (Sodium Hydroxide Flake 98%)
 6. โซดาไฟเกล็ด 98% (Sodium Hydroxide Flake 98%)
 7. Sodium Hydroxide Micro Pearl 99% (โซดาไฟ ไข่มุก 99%)
ขายส่งสารเคมีบำบัดน้ำราคาโรงงาน
จำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำ

จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ

จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ และ อุปกรณ์สำหรับงานวิเคราะห์ระบบน้ำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย

 • เครื่องมือวิเคราะห์ ไมโครไบโอโลจิคอล
 • เครื่องทดสอบการตกตะกอนของน้ำเสีย เครื่องแกว่งสาร Jar Tester
 • เครืองเพาะเชื้อ BOD Incubator สำหรับการวิเคราะห์ค่าน้ำ BOD
 • เครื่องวัดค่า PH วัดค่ากรด-ด่างในน้ำ
 • เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม

จำหน่ายและติดตั้งระบบกรองน้ำประปา จำหน่ายเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา บริการให้คำแนะนำ ออกแบบระบบบำบัดน้ำ วิธีบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมี วิธีบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ สร้างระบบหมุนเวียนน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ใหม่

รับเหมาออกแบบระบบบำบัดน้ำโรงงาน
รับตรวจสอบคุณภาพน้ำอาคาร

บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพน้ำ

วัดคุณภาพน้ำทางออนไลน์ด้วยโครงข่าย Sensor nodes เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ IoT device ส่งข้อมูลจากเครื่องวัดคุณภาพน้ำดิบ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor วัดค่าความเค็ม วัดค่าออกซิเจนในน้ำ วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง วัดค่าคลอไลด์ความนำไฟฟ้า

บทความ

การบำบัดน้ำเสียคืออะไร?

การบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสีย ได้ดังนี้

1. การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment)

2. การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment)

3. การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)

ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

1. การบำบัดขั้นต้น : เป็นการแยกของแข็งขนาดใหญ่ออกจากของเหลวหรือน้ำเสีย
2. การบำบัดขั้นที่สอง : อาศัยหลักการเลี้ยงจุลินทรีย์ในระบบภายใต้สภาวะที่สามารถควบคุมได้
3. การบำบัดขั้นสูง : เป็นกระบวนการกำจัดสารอาหาร สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยากออก

กระบวนการทางกายภาพ

เป็นวิธีที่จำเป็นต้องมีในทุกงานของการบำบัดน้ำเสีย แบ่งได้ 7 วิธีคือ

1. ตะแกรง
2. การบดตัด
3. การกำจัดตะกอนหนัก
4. การกำจัดน้ำมันและไขมัน
5. การตกตะกอน
6. การทำให้ตะกอนลอย
7. การกรอง

กระบวนการทางชีวภาพ

เป็นการกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย แบ่งเป็น 6 วิธี
1. แบบโปรยกรอง
2. แบบแผ่นหมุนชีวภาพ
3. แบบเอเอส
4. แบบไร้อากาศ
5. แบบบ่อธรรมชาติ
6. แบบบึงประดิษฐ์